Navštivte naši prodejnu

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup přes internetový obchod Landie ... kouzlo potravin jehož provozovatelem je společnost eco & organic services s.r.o., Veliká Ves 3, 250 70, Česká republika, IČO: 28538056.

Obchodní podmínky definují a vymezují práva a povinnosti „prodávajícího“ a koncového zákazníka, dále jen „kupujícího“.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, a to občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Základní pojmy

Prodávající je obchodní společnost eco & organic services s.r.o., Veliká Ves 3, 250 70, Česká republika, IČO: 28538056, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148835.

Kupující je zákazník, spotřebitel, který vlastním jménem objedná a koupí od prodávajícího zboží. Kupujícím může být také podnikatel. V takovém případě se obě strany dohodli, že vzájemný obchodní vztah se bude řídit také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.)

Kupní smlouva je závazný právní vztah, který vznikne mezi prodávajícím a kupujícím okamžikem odeslání objednávky zboží. Po odeslání objednávky obdrží kupující od prodávajícího potvrzení objednávky. Takto vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze dohodou obou smluvních stran.

Obchodní proces

Po zanesení jednotlivých položek zboží do košíku následují tyto kroky:

 1. Shrnutí - před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 2. Přihlásit se – kupující může objednat zboží bez registrace nebo se zaregistrovat. Údaje označené * jsou údaje povinné. Bez těchto údajů není možné postupovat dál.
 3. Adresa – kupující vyplní dodací adresu a fakturační adresu, pokud se tato liší od adresy dodací.
 4. Doprava – kupující má možnost osobního převzetí zboží nebo si nechat zboží zavést smluvím přepravcem za poplatek nebo požádat prodávajícího o zavezení zboží na základě individuálních podmínek. Smluvní přepravce informuje kupujícího o termínu dodání zboží formou SMS. Při nákupu nad 2000,-Kč je doprava zboží zdarma. Nutným mezikrokem je akceptace obchodních podmínek.
 5. Potvrzení – kupující souhlasí kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ s celkovou kupní cenou za realizovaný nákup zboží. Vlastnické právo ke zboží je do okamžiku úplného zaplacení zboží na straně prodávajícího. Při osobním převzetí zboží může kupující uhradit cenu zboží hotově nebo platební kartou. Při předání zboží smluvnímu přepravci zaplatí kupující kupní cenu hotově. Pokud je smluvní přepravce vybaven terminálem pro akceptaci platebních karet, může kupující uhradit zboží platební kartou.

Chlazené a mražené zboží ze sortimentu eco & organic services

Chlazené a mražené zboží nemůže být expedováno smluvním přepravcem. Toto zboží může být vychystáno pouze k osobnímu odběru nebo zavezeno prodávajícím kupujícímu ve vozidle splňujícím hygienické normy pro převoz takového sortimentu, a to na základě individuálních podmínek přepravy.

Zrušení kupní smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část po uzavření kupní smlouvy v těchto případech:

 • Zboží se již nevyrábí.
 • Výrazně se změnila cena dodavatele zboží (více než o 20%) a prodávající o tom v době objednávky nevěděl.

V takovém případě informuje prodávající kupujícího o zrušení objednávky do tří dnů od uzavření kupní smlouvy a jeho povinností je vrátit kupujícímu celou nebo část kupní ceny, pokud tato již byla uhrazena.

Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

Zrušení kupní smlouvy ze strany kupujícího

Kupující může zrušit kupní smlouvu jen ze zákonných důvodů, jako je např. vadné plnění. Protože v nabídce na eshopu prodávajícího se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, neplatí ustanovení o možnosti vrácení zboží do 14 dní, jako je tomu u zboží spotřebního.

Vady v dodávce

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly
 • není překročena maximální trvanlivost zboží
 • věc odpovídá kvalitě podle technologického postupu a složení surovin výrobce
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat o dodání nové věci bez vad nebo může požadovat přiměřenou slevu nebo je oprávněn zboží neprodleně vrátit kupujícímu. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Temín dodání

Objednané zboží nemusí mít prodávající na skladě. V takovém případě informuje kupujícího o předpokládaném termínu dodávky. Pokud objednané zboží má prodávající na skladě je objednávka vyřízena následující pracovní den po jejím převzetí. O dodávce vychystané k osobnímu převzetí a o dodávce odeslané smluvním přepravcem je kupující informován mailem.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má také právo přihlásit se k odběru novinek a zasílání obchodních sdělení ze strany prodávajícího. Tato sdělení mají platnost až do doby odvolání tohoto práva.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, pokud je registrován. V takovém případě má možnost v aplikaci „Můj účet“ své osobní údaje spravovat. Osobní údaje je možné na základě žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí smluvní dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Stížnosti, připomínky a reklamace kupujícího můžou být uplatněny prostřednictvím elektronické adresy prodejna@landie.cz.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. července 2016